Algemene voorwaarden

Voorwaarden XeloQ Communications en Sigmacom v.o.f.

De verkoop van alle artikelen in de XeloQ WebShop worden verwerkt en afgehandeld door ons magazijn in Lelystad. De betalingen, verzendingen, retouren en garantieafhandelingen worden geheel door Sigmacom v.o.f. uitgevoerd. Gelieve bij vragen over uw bestelling danwel retour / garantieafhandelingen zich te vervoegen bij Sigmacom v.o.f. per email op [email protected] .

Met betrekking tot de XeloQ Communications VoIP diensten, zijn de algemene voorwaarden van XeloQ van toepassing welke hier zijn te vinden. Voor alle producten en leveringen welke worden besteld via deze XeloQ WebShop, zijn de Sigmacom v.o.f. voorwaarden van toepassing welke hieronder te vinden zijn.Voorwaarden Sigmacom v.o.f.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de venootschap onder firma Sigmacom v.o.f. handelend onder de naam XeloQ WebShop, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Lelystad en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 24310801.

Artikel 1 – Toepasselijkheid


1.In deze algemene voorwaarden wordt Sigmacom v.o.f. aangeduid met “XeloQ WebShop” en worden de (rechts)personen tot wie een aanbod gericht is en/of met wie een overeenkomst tot stand komt, aangeduid met “afnemer”.

2.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met XeloQ WebShop. Uitsluitend door XeloQ WebShop schriftelijk aanvaarde afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen geldig zijn. Algemene voorwaarden van de afnemer zijn op aanbiedingen van en overeenkomsten met XeloQ WebShop niet van toepassing.

3.De nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staan aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in de weg. XeloQ WebShop en de afnemer zullen in overleg treden om nietige of vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen.

4.Onder ‘schriftelijke’ dient in deze algemene voorwaarden tevens te worden verstaan de elektronische variant, waaronder – niet uitsluitend – een e-mailbericht wordt begrepen. Voorzover er verschil van mening ontstaat over het al dan niet ontvangen zijn van een elektronisch bericht, is de administratie c.q. zijn de log files van XeloQ WebShop bepalend.

Artikel 2 - Aanbod en overeenkomst

1.Een aanbod van XeloQ WebShop geschiedt vrijblijvend en kan door XeloQ WebShop worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd tot en met de derde dag na de kennisneming door XeloQ WebShop van de aanvaarding van haar aanbod. In een aanbod voorkomende fouten of omissies en in het kader van een aanbod door XeloQ WebShop verstrekte documentatie en adviezen binden XeloQ WebShop niet.

2.Een aanbod van XeloQ WebShop is gedurende 30 dagen na de verzenddatum daarvan geldig, tenzij bij het aanbod een andere geldigheidsduur is vermeld of de geldigheidsduur voor het verstrijken daarvan door XeloQ WebShop schriftelijk is verlengd.

3.Indien een door de afnemer van XeloQ WebShop gevraagd aanbod niet tot een overeenkomst tussen XeloQ WebShop en de afnemer heeft geleid, rust op de afnemer de verplichting om de door XeloQ WebShop in verband met het doen van het aanbod gemaakte kosten te vergoeden.

4.Indien door XeloQ WebShop een aanbod is gedaan, komt een overeenkomst tussen XeloQ WebShop en de afnemer eerst tot stand door het onvoorwaardelijk aanvaarden door de afnemer van het aanbod van XeloQ WebShop en/of door het geven van uitvoering door XeloQ WebShop aan een opdracht van de afnemer. Indien een aanvaarding door en/of opdracht van de afnemer afwijkt van het aanbod van XeloQ WebShop, komt aan het aanbod doorslaggevende betekenis toe.

5.Indien door XeloQ WebShop geen aanbod is gedaan komt een overeenkomst eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding van de opdracht van de afnemer door XeloQ WebShop. Indien de schriftelijke aanvaarding afwijkt van de opdracht komt aan de aanvaarding doorslaggevende betekenis toe.

6.Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn eerst geldig nadat die wijzigingen en/of aanvullingen door XeloQ WebShop en de afnemer schriftelijk zijn overeengekomen.

7.XeloQ WebShop is bevoegd om de overeenkomst door derden te laten uitvoeren.

8.De afnemer is uitsluitend bevoegd de overeenkomst te annuleren, indien dat in die overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien de afnemer de overeenkomst - rechtsgeldig - annuleert, rust op de afnemer de verplichting om aan XeloQ WebShop te vergoeden de door XeloQ WebShop in verband met het doen van het aanbod en het totstandkomen en uitvoeren van de overeenkomst gemaakte kosten en de uit het annuleren voortvloeiende schade.

9.XeloQ WebShop is bevoegd de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen en/of de uitvoering van haar uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten indien:a.de afnemer toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen en te dien aanzien in verzuim is;b.een tot het verlenen van - voorlopige - surséance van betaling van de afnemer strekkend verzoek is ingediend;c.een tot faillietverklaring van de afnemer strekkend verzoek is ingediend; d.ten laste van de afnemer executoriaal beslag onder XeloQ WebShop is gelegd;e.een tot ontbinding en/of liquidatie van de afnemer strekkend besluit is totstandgekomen; f.de afnemer is overleden of onder curatele is gesteld;g.één of meer aandelen in de afnemer aan anderen dan de aandeelhouder(s) bij het totstandkomen van de overeenkomst zijn overgedragen;h.de door de afnemer geëxploiteerde onderneming geheel of ten dele aan één of meer anderen is overgedragen.

10.XeloQ WebShop zal wegens het beëindigen van de overeenkomst en het opschorten van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen om de hiervoor bedoelde redenen nimmer enige schadevergoeding aan de afnemer verschuldigd zijn.

11.De afnemer heeft niet het recht de overeenkomst te ontbinden indien de afnemer in verzuim is.

12.Indien de overeenkomst is ontbonden, vallen de door de afnemer ter uitvoering van de overeenkomst reeds ontvangen prestaties en de daarmee verband houdende betalingsverplichtingen van de afnemer niet onder een ongedaanmakingsverplichting, tenzij XeloQ WebShop ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Door XeloQ WebShop gefactureerde bedragen - in verband met verrichte prestaties voor of bij het ontbinden van de overeenkomst - is de afnemer na de ontbinding onmiddellijk opeisbaar verschuldigd.


Artikel 3 - Levering en afname

1.De levering van zaken door XeloQ WebShop geschiedt op de plaats van de onderneming van XeloQ WebShop en zal uitsluitend op een andere plaats geschieden indien dat schriftelijk is overeengekomen. XeloQ WebShop is bevoegd om te leveren aantallen in delen te leveren.

2.De kosten van transport, verzending, invoer, uitvoer, opslag en verzekering van door XeloQ WebShop aan de afnemer te leveren zaken zijn voor rekening van de afnemer, ook indien op transport-, verzend-, invoer-, uitvoer-, opslag- en/of verzekeringsbewijzen anders is vermeld.

3.Behoudens andersluidende nadere overeenkomst geschiedt de levering van zaken door XeloQ WebShop na betaling door de afnemer van de voor - levering van - die zaken verschuldigde bedragen.

4.Door XeloQ WebShop kenbaar gemaakte leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op basis van bij het totstandkomen van de overeenkomst aan XeloQ WebShop bekende gegevens. Zij vormen geen essentieel onderdeel van de overeenkomst en zullen door XeloQ WebShop zoveel mogelijk in acht worden genomen. XeloQ WebShop komt door het enkele overschrijden van een door haar kenbaar gemaakte leveringstermijn niet in verzuim. Aan het enkele overschrijden van een door XeloQ WebShop kenbaar gemaakte leveringstermijn kan de afnemer niet de bevoegdheid ontlenen om de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden. Indien XeloQ WebShop verwacht een leveringstermijn te zullen overschrijden, zal XeloQ WebShop zo spoedig mogelijk met de afnemer in overleg treden. XeloQ WebShop is niet gebonden aan leveringstermijnen, die niet in acht kunnen worden genomen door na het totstandkomen van de overeenkomst buiten de macht van XeloQ WebShop ingetreden omstandigheden.

5.De afnemer is verplicht om op afroep te leveren zaken op de overeengekomen afroeptermijnen af te nemen. Indien ten aanzien van op afroep te leveren zaken geen afroeptermijnen zijn overeengekomen, is de afnemer verplicht om alle zaken uiterlijk 3 maanden na het totstandkomen van de overeenkomst af te nemen.

6.Door XeloQ WebShop geleverde zaken zijn onverminderd het bepaalde in artikelen 3, lid 2, hierboven en artikel 5 hieronder voor risico van de afnemer met ingang van het moment waarop de afnemer of een hulppersoon van de afnemer de feitelijke beschikkingsmacht over deze zaken heeft.

7.Onverminderd de inhoud van artikel 7 is XeloQ WebShop zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming niet verplicht om door de afnemer aan XeloQ WebShop geretourneerde zaken aan te nemen. Het aannemen van door de afnemer geretourneerde zaken impliceert niet de erkenning door XeloQ WebShop van de reden van het retourneren. Door de afnemer aan XeloQ WebShop geretourneerde zaken blijven voor risico van de afnemer en de afnemer is de overeengekomen bedragen verschuldigd tot dat XeloQ WebShop de afnemer voor deze zaken heeft gecrediteerd. Indien XeloQ WebShop geretourneerde zaken niet aanneemt, is de afnemer verplicht door XeloQ WebShop in verband met geretourneerde zaken gemaakte kosten aan XeloQ WebShop te vergoeden.

8.Door de afnemer van XeloQ WebShop aangenomen zaken, die de afnemer geheel of ten dele in gebruik heeft genomen, bewerkt, verwerkt of aan anderen heeft geleverd worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.

9.De afnemer kan geen rechten ontlenen aan afwijkingen van door XeloQ WebShop geleverde zaken ten opzichte van door XeloQ WebShop bij een aanbod verstrekte afbeeldingen, tekeningen en/of monsters, die voortvloeien uit het voorbeeldkarakter van bij het aanbod verstrekte afbeeldingen, tekeningen en/of monsters.

10. Bij een order onder de € 300,- en levering binnen Nederland berekenen wij € 5,00 verzend- en administratiekosten. Bij een levering Buiten Nederland worden afwijkende verzendkosten in rekening gebracht.

11. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 2 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

Artikel 4 - Herroepingsrecht bij levering van producten aan particulieren

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

4. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


Artikel 5 - Prijs en betaling

1.Alle door XeloQ WebShop kenbaar gemaakte prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen. Niet in een uitsluitend tot de afnemer gericht aanbod kenbaar gemaakte prijzen binden XeloQ WebShop niet. Aan in een tot een afnemer gericht aanbod kenbaar gemaakte prijs kunnen door anderen geen rechten worden ontleend.

2.XeloQ WebShop is bevoegd om overeengekomen prijzen en tarieven - met onmiddellijke ingang - aan te passen op basis van de gemiddelde wijziging van de kostprijs van door XeloQ WebShop te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden. Een aanpassing van overeengekomen prijzen en tarieven tast de overeenkomst overigens niet aan.

3.De kosten van uitvoering van na het aanbod van XeloQ WebShop door de afnemer verzochte en door XeloQ WebShop aanvaarde wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de afnemer. Indien zich bij het uitvoeren van de overeenkomst ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst niet voorziene moeilijkheden voordoen, zijn de daaruit voortvloeiende meerkosten voor rekening van de afnemer.

4.Facturen - waaronder pro forma facturen - van XeloQ WebShop dienen te worden voldaan overeenkomstig de op het aanbod, de aanvaarding of de factuur van XeloQ WebShop vermelde betalingsvoorwaarden. Indien geen betalingstermijn is vermeld dient de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan (vervaldatum).

5.Indien de afnemer verschuldigde bedragen niet binnen de geldende termijn heeft betaald, is de afnemer met ingang van de vervaldatum in verzuim en met ingang van de vervaldatum over het openstaande bedrag een vertragingsrente van 12% per jaar verschuldigd. Indien de afnemer verschuldigde bedragen na eerste herinnering nalaat te betalen, is de afnemer het bedrag van de door XeloQ WebShop te maken kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte - waaronder de niet geliquideerde proceskosten - aan XeloQ WebShop verschuldigd.

6.XeloQ WebShop is bevoegd om betalingen van de afnemer - ondanks andersluidende vermeldingen van de afnemer - eerst te laten strekken tot voldoening van vorderingen die niet voortvloeien uit de overeenkomst en van vorderingen die voortvloeien uit tekortkomingen van de afnemer in de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.

7.De afnemer is niet bevoegd zijn betalingsverplichtingen tegenover XeloQ WebShop op te schorten en/of te verrekenen met (betalings)verplichtingen van XeloQ WebShop tegenover de afnemer. De afnemer is niet bevoegd de overeenkomst met XeloQ WebShop te ontbinden indien de afnemer in verzuim is.

8.Indien de afnemer zijn betalingsverplichtingen tegenover XeloQ WebShop niet volledig of binnen de geldende betalingstermijn nakomt, is XeloQ WebShop bevoegd haar verplichtingen tegenover de afnemer volledig op te schorten en/of niet na te komen.

9.De afnemer is verplicht om op eerste verzoek van XeloQ WebShop de voldoening van uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen van XeloQ WebShop te verzekeren en verzekerd te houden. Indien de afnemer de voldoening van de vorderingen van XeloQ WebShop desondanks onvoldoende verzekert en/of verzekerd houdt, is XeloQ WebShop bevoegd om haar verplichtingen tegenover de afnemer volledig op te schorten en/of niet na te komen.

Artikel 6 - Voorbehoud van eigendom en rechten


1.Alle door XeloQ WebShop aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van XeloQ WebShop tot dat alle door de afnemer contractueel voor geleverde en/of te leveren zaken en/of verrichte en/of te verrichten werkzaamheden verschuldigde bedragen, waaronder de krachtens artikel 4, lid 5, hierboven verschuldigde bedragen en in verband met de - niet correcte - uitvoering van de overeenkomst verschuldigde bedragen volledig aan XeloQ WebShop zijn betaald. De afnemer is niet beschikkingsbevoegd ten aanzien van zaken, waarop het in de vorige zin bedoelde eigendomsvoorbehoud rust en zal belanghebbenden - waaronder beoogde rechtverkrijgenden - van die beschikkingsonbevoegdheid in kennis stellen.

2.Andere rechten dan eigendomsrechten worden door XeloQ WebShop steeds aan de afnemer verleend of overgedragen onder de opschortende voorwaarde dat de daarvoor aan XeloQ WebShop verschuldigde bedragen - waaronder de krachtens artikel 4, lid 5, hierboven verschuldigde bedragen - en de in verband met de - niet correcte - uitvoering van de overeenkomst verschuldigde bedragen volledig aan XeloQ WebShop zijn betaald.

Artikel 7 - Rechten van intellectuele eigendom


1.Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens en/of in het kader van de overeenkomst door XeloQ WebShop tot stand gebrachte en/of door XeloQ WebShop verstrekte voortbrengselen (zijnde: werken - waaronder computerprogrammatuur, documentatie, topografieën en databestanden -, onderscheidingstekens, uitvindingen, tekeningen, modellen en andere materialen) berusten uitsluitend bij XeloQ WebShop of haar licentiegevers. Het is de afnemer niet toegestaan om door XeloQ WebShop tot stand gebrachte en/of door XeloQ WebShop verstrekte voortbrengselen geheel of ten dele openbaar te maken en/of te verveelvoudigen en/of - anderszins - als maker en/of rechthebbende daarvan te handelen. Door XeloQ WebShop ten aanzien van voortbrengselen aan de afnemer verleende rechten omvatten uitsluitend in de overeenkomst uitdrukkelijk aan de afnemer verleende niet-exclusieve rechten, die met onmiddellijke ingang vervallen door gebruik van voortbrengselen in strijd met de rechten van XeloQ WebShop en/of haar licentiegever(s), de bepalingen van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden en/of de toepasselijke wettelijke bepalingen. Aan de afnemer verleende rechten zijn niet vatbaar voor overdracht onverminderd een behoudens artikel 5 uit de overeenkomst voortvloeiende bevoegdheid van de afnemer om van XeloQ WebShop betrokken zaak in het kader van de normale ondernemingsactiviteiten aan gebruikers te verkopen en te leveren.

2.Het is de afnemer niet toegestaan om aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom en omtrent het vertrouwelijke karakter van informatie uit en van door XeloQ WebShop tot stand gebrachte en/of door XeloQ WebShop verstrekte voortbrengselen en geleverde zaken te verwijderen of te wijzigen.

3.Het is de afnemer niet toegestaan om door XeloQ WebShop tot stand gebrachte en/of door XeloQ WebShop verstrekte voortbrengselen zonder toestemming van XeloQ WebShop te - doen - wijzigen.

4.Indien en voorzover het XeloQ WebShop computerprogrammatuur en andere materialen van derden aan de afnemer levert of anderszins verstrekt, zijn de op die programmatuur en andere materialen betrekking hebben voorwaarden van die derden van toepassing in plaats van daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden. De afnemer aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden, waarvan de afnemer kennis heeft kunnen nemen door het op zijn verzoek ter inzage verstrekken daarvan door XeloQ WebShop.

5.De afnemer zal XeloQ WebShop vrijwaren van vorderingen van derden op basis van de stelling dat XeloQ WebShop door gebruik van door de afnemer verstrekte materialen rechten van intellectuele eigendom van derden schendt en alle uit die vorderingen voortvloeiende verbintenissen van XeloQ WebShop als haar eigen verbintenissen nakomen en alle uit die vorderingen voortvloeiende schade aan XeloQ WebShop vergoedt.

Artikel 8 - Garantie

1.XeloQ WebShop garandeert dat geleverde zaken ten tijde van de levering voldoen aan hun technische specificaties en garandeert dat in geleverde zaken gedurende een periode van 12 maanden na de levering geen materiaal- en productiefouten voorkomen. Deze garantie verplicht XeloQ WebShop uitsluitend tot - naar keuze van XeloQ WebShop -:a)herstel van fouten of levering van vervangende - onderdelen van - zaken door en voor rekening van XeloQ WebShop ;b)terugbetaling door XeloQ WebShop aan de afnemer van de voor - het onderdeel van - de zaak, waarin de fout voorkomt, geldende prijs indien herstel van fouten of levering van vervangende - onderdelen van - zaken door XeloQ WebShop niet mogelijk is.

2.De in artikel 8, lid 1, bedoelde garantie is niet van toepassing ten aanzien van: a)zaken, die onjuist, onzorgvuldig, ondeskundig en/of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt of behandeld;b)zaken die door anderen dan door XeloQ WebShop zijn hersteld, onderhouden en/of gewijzigd;c)gebreken in zaken, die voortvloeien uit van buiten komende oorzaken;d)zaken, waarvan de prijs - niet volledig - door de afnemer aan XeloQ WebShop is betaald;e)zaken, die door XeloQ WebShop van een toeleverancier zijn betrokken.

3.Op door XeloQ WebShop van een toeleverancier betrokken zaak is uitsluitend een door de toeleverancier ten behoeve van XeloQ WebShop verleende garantie van toepassing. XeloQ WebShop zal de afnemer op verzoek over - de inhoud van - een door de toeleverancier verleende garantie inlichten.

4.In dit artikel 8 bedoelde garantie is uitsluitend van toepassing indien de afnemer XeloQ WebShop binnen vijf werkdagen na de levering of - bij een bij de leverancier niet waarneembaar gebrek - binnen vijf werkdagen na het constateren van het gebrek XeloQ WebShop in kennis heeft gesteld. Afnemer dient vervolgens uiterlijk binnen 10 dagen de betreffende zaak franco en in originele verpakking aan XeloQ WebShop te retourneren, bij gebreke waarvan ieder recht van afnemer op de garantie vervalt.

5.Op XeloQ WebShop rust ten aanzien van materiaal- en productiefouten in geleverde zaken geen verder strekkende garantieverplichtingen en aansprakelijkheden dan in dit artikel verwoord.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid en schadevergoeding

1.Onverminderd de inhoud van artikel 8 hierboven, zijn aansprakelijkheden en wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding van XeloQ WebShop beperkt door het in dit artikel bepaalde. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op door de afnemer op onrechtmatige daad van XeloQ WebShop gebaseerde vorderingen.
← Keer terug naar de backoffice    Deze winkel is in aanbouw. Eventueel geplaatste orders zullen niet worden gehonoreerd of verwerkt. Verbergen